Van Antwerpen Advies

Re-integratie, Sociale Zekerheid, Belastingen en Administraties

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Van Antwerpen Advies: De onderneming D.T. Van Antwerpen Advies, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24338192.

Opdrachtgever: de wederpartij van Van Antwerpen Advies.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2 Algemeen 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Antwerpen Advies en een opdrachtgever waarop Van Antwerpen Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Antwerpen Advies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Antwerpen Advies en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Van Antwerpen Advies gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Van Antwerpen Advies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk worden bevestigd danwel de offerte binnen 30 dagen door de opdrachtgever ondertekend is geretourneerd naar Van Antwerpen Advies, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidsweg, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Van Antwerpen Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Antwerpen Advies anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Antwerpen Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Van Antwerpen Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Van Antwerpen Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van Antwerpen Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Antwerpen Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijding aan Van Antwerpen Advies zijn verstrekt, heeft Van Antwerpen Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op e schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Van Antwerpen Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Van Antwerpen Advies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Van Antwerpen Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtgever gegevens niet tijdig verstrekt aan Van Antwerpen Advies.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Antwerpen Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door Van Antwerpen Advies of door Van Antwerpen Advies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkerwijs gewenste faciliteiten.
 8. Indien door Van Antwerpen Advies of door Van Antwerpen Advies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, garandeert de opdrachtgever het welzijn en de veiligheid van de medewerker. Opdrachtgever is dan ook volledig aansprakelijk voor directe en indirecte schade (inclusief inkomstenderving) welke van Antwerpen Advies of door Van Antwerpen Advies ingeschakelde derden oplopen tijdens werkzaamheden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Van Antwerpen Advies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Van Antwerpen Advies de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Van Antwerpen Advies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Van Antwerpen Advies geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Van Antwerpen Advies kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Van Antwerpen Advies en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Van Antwerpen Advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium 

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2,5 en 6 t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Van Antwerpen Advies, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht worden.
 6. Indien Van Antwerpen Advies met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Van Antwerpen Advies niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 7. Van Antwerpen Advies is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Van Antwerpen Advies kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 8. Los van het gesteld in lid 7 van dit artikel zal Van Antwerpen Advies per 1 januari van enig kalenderjaar de prijzen indexeren conform het inflatiepercentage tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Een negatief inflatiepercentage zal nimmer een prijsdaling tot gevolg hebben.
 9. Van Antwerpen Advies mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het oorspronkelijk overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Van Antwerpen Advies, dat in redelijkerwijs niet van Van Antwerpen Advies mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 10. Opdrachtgever is in geval van prijsstijgingen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tenzij deze prijsstijging conform lid 8 van dit artikel plaatsvindt. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge van de wet.
 11. Van Antwerpen Advies zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Van Antwerpen Advies zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Van Antwerpen Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Tevens zullen alle activiteiten die van Antwerpen Advies moet verrichten om een openstaande declaratie voldaan te krijgen, tegen het dan op dat moment geldende uurtarief bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Van Antwerpen Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Van Antwerpen Advies heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van Antwerpen Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod van betaling weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen rente evenals de kosten worden voldaan.
 5. Van Antwerpen Advies heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Van Antwerpen Advies geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc. blijven eigendom van Van Antwerpen Advies totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Antwerpen Advies gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallen de zaken te verpanden noch op enig ander wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Van Antwerpen Advies zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Van Antwerpen Advies geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Van Antwerpen Advies zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Van Antwerpen Advies of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Antwerpen Advies zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 10 Incassokosten 

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassokosten wordt geadviseerd.
 2. Indien Van Antwerpen Advies hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Van Antwerpen Advies. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van Antwerpen Advies in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Van Antwerpen Advies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Antwerpen Advies slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opzegging geschiedt tegen het eind van de lopende kalendermaand.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever heeft Van Antwerpen Advies recht op compensatie tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Van Antwerpen Advies zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Antwerpen Advies, zal Van Antwerpen Advies in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Van Antwerpen Advies extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 13 Opschorting en Ontbinding

 1. Van Antwerpen Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Van Antwerpen Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Van Antwerpen Advies bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Antwerpen Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Antwerpen Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Van Antwerpen Advies behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Van Antwerpen Advies aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft Van Antwerpen Advies het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien Van Antwerpen Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Van Antwerpen Advies aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 10.000 Euro (zegge tienduizend Euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Van Antwerpen Advies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van wat onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. Bij opdrachten waarbij partijen een vaste prijs overeen zijn gekomen, wordt de vaste prijs volgens de geldende rekenregels herrekend tot een prijs voor zes maanden.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Antwerpen Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Van Antwerpen Advies kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoelt in deze algemene voorwaarden.
 5. Van Antwerpen Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor direct schade gelden niet indien de schade t wijten is aan opzet of grove schuld van Van Antwerpen Advies.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Van Antwerpen Advies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Van Antwerpen Advies informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Risico-overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18 Overmacht

 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Antwerpen Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waarop Van Antwerpen Advies niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Van Antwerpen Advies worden daaronder begrepen.
 3. Van Antwerpen Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Van Antwerpen Advies zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover Van Antwerpen Advies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Antwerpen Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of van een rechterlijke uitspraak, Van Antwerpen Advies gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Van Antwerpen Advies zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk deel dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Van Antwerpen Advies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Van Antwerpen Advies zich de rechten en bevoegdheden voor die Van Antwerpen Advies toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Alle door Van Antwerpen Advies verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Antwerpen Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Van Antwerpen Advies behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 22 Niet-overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Van Antwerpen Advies en schriftelijke toestemming van Van Antwerpen Advies is verkregen medewerkers van Van Antwerpen Advies of van ondernemingen waarop Van Antwerpen Advies ter uitvoering van deze overeenkomst beroep gedaan heeft en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van deze overeenkomst, in dienst te nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.

 

Artikel 23 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Van Antwerpen Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Van Antwerpen Advies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Van Antwerpen Advies en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn door de opdrachtgever aan te vragen bij Van Antwerpen Advies en worden door Van Antwerpen Advies op aanvraag kosteloos verstrekt. Tevens zullen de actuele voorwaarden op de internetsite geplaatst worden.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 3. Van Antwerpen Advies heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen tijdens de looptijd van de overeenkomst. Van Antwerpen Advies is verplicht deze wijziging voor akkoord voor te leggen aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet binnen twee weken nadat de wijziging is voorgelegd aangeeft niet akkoord te zijn, gelden de gewijzigde voorwaarden. Indien de opdrachtgever binnen voornoemde termijn schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, blijven de oude voorwaarden onverlet van toepassing.

van Antwerpen Advies
Dick van Antwerpen
Koningsweg 23
6942 NW Didam
Tel: 0316-769031
Mob: 06-36187673
E-mail: info@vanantwerpenadvies.nl
Website: www.vanantwerpenadvies.nl

Vraag niet zomaar een advies, maar een Van Antwerpen Advies!